Heritage

Mahutu’s war canoe Tehaere-tiki-tiki on Victoria Lake

Mahutu’s war canoe Tehaere-tiki-tiki on Victoria Lake

Caption: The Governor’s visit to the Maori Pa : Mahutu’s war canoe Tehaere-tiki-tiki on Victoria Lake
Description:
[1906]
Source: Canterbury Times 7 Nov. 1906, [Supplement, p 9]

Previous Photo ~ Next Photo